Het (tweede) spoor bijster: stel de arbodienst aansprakelijk!

Arbeidsongeschiktheid door ziekte is niet alleen een probleem voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever. U zult vaak een arbodienst inschakelen. Wat kunt u doen als de arbodienst een fout maakt en u daardoor schade lijdt? Kunt u die schade verhalen?

Peter Pijppeling - Partner Advocaten
Stacks Image 442

Complexe regelgeving

Ziekte is niet alleen een probleem van uw werknemer, maar ook van u als werkgever.
Bij ziekte geldt namelijk een complexe regelgeving.

Wanneer een ziekte van uw werknemer langdurig is of dreigt te worden, moet u (uiterlijk na zes weken ziekte) een bedrijfsarts of arbodienst inschakelen.
Er moet dan allereerst een probleemanalyse worden opgesteld.

Als de arts of arbodienst mogelijkheden ziet voor terug in het arbeidsproces, moeten uw werknemer en u binnen twee weken een plan van aanpak opstellen.

U moet gedurende de ziekteperiode het aantal gewerkte uren, het verloop van het ziekteverzuim en de re-integratie-activiteiten schriftelijk vastleggen. Elke vier weken moet u een gesprek met werknemer hebben over de voortgang van zijn re-integratie. Wanneer dat nodig is, moet u het plan van aanpak bijstellen.

Na 42 weken ziekte moet u aangifte van langdurige ziekte doen bij het UWV.

Na 52 weken ziekte moeten uw werknemer en u het plan van aanpak evolueren. Het eerste jaar mag de werknemer re-integreren bij u.. Uiterlijk bij de eerstejaarsevaluatie moet u ook de mogelijkheid van re-integratie bij een andere werkgever, de re-integratie in het tweede spoor, verkennen.

Na 88 weken ziekte moet het re-integratieverslag compleet worden gemaakt.

Na 93 weken ziekte moet de werknemer een aanvraag doen voor een WIA-uitkering bij het UWV.

Toetsing door het UWV

Het UWV toetst dan de re-integratie-inspanningen. Als zij die voldoende vindt, wordt de werknemer ontslagen en krijgt hij een WIA-uitkering. Als het UWV de re-integratie-inspanningen echter onvoldoende vindt, wordt aan u als werkgever een loonsanctie opgelegd. U moet dan nog maximaal één jaar lang het loon aan de werknemer doorbetalen.

Inschakeling van een arbodienst

De meeste ondernemers willen vooral bezig zijn met ondernemen.
Om die reden en omdat de re-integratie ingewikkeld is en veel tijd en moeite vergt, besteden de meeste ondernemers de re-integratie volledig uit aan een arbodienst of een andere deskundige partij.

Fouten van de arbodienst

Een arbodienst is echter niet onfeilbaar en soms gaat het alsnog mis: ondanks de inschakeling van de arbodienst kan het UWV toch de re-integratie-inspanningen onvoldoende vinden en alsnog een loonsanctie van een jaar opleggen. Dat is een grote financiële strop voor u als werkgever.

Tips bij een loonsanctie

U moet het volgende doen wanneer het UWV u een loonsanctie oplegt:
  • Tijdig bezwaar maken tegen het besluit van het UWV;
  • De ingeschakelde arbodienst aansprakelijk stellen;
  • Een andere arbodienst inschakelen;
  • Direct “reparatiemaatregelen” treffen door de werknemer alsnog volgens de regels der kunst te laten re-integreren.
Dit alles kan ertoe leiden dat het UWV de loonsanctie dan nog gedeeltelijk terugdraait.

Aansprakelijkheid van de arbodienst

Maar zelfs als het UWV de loonsanctie gedeeltelijk terugdraait, blijft u met een grote kostenpost zitten. U moet immers langer dan gedacht het loon aan de werknemer doorbetalen en extra kosten maken om hem alsnog te laten re-integreren. Ook zullen juridische kosten worden gemaakt.

Wie draait op voor deze schade van de werkgever?

Het loont de moeite om de arbodienst die de re-integratie verzorgde en daarbij de fout maakte die leidde tot het opleggen van een loonsanctie, aansprakelijk te stellen.

Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

In die zaak had de werkgever een arbodienst ingeschakeld voor een zieke commercieel directeur. Aan het eind van het eerste ziektejaar adviseerde de arbodienst om nog niet in te zetten op re-integratie in het tweede spoor. De werknemer was daar volgens de arbodienst nog niet klaar voor en zou eerst een multidisciplinair traject moeten volgen gericht op zijn verdere herstel.

Bij de WIA-aanvraag oordeelde het UWV dat te laat was ingezet op re-integratie in spoor twee. Het UWV legde de betrokken werkgever daarom een loonsanctie op van één jaar. Na het treffen van reparatiemaatregelen is die uiteindelijk ingekort tot acht maanden.

Die werkgever moest dus acht maanden loon doorbetalen evenals telefoon- en autokosten van de werknemer. Ook moest de werkgever aanzienlijke kosten maken voor aanvullende re-integratie door een andere arbodienst. Verder maakte de werkgever juridische kosten voor het voeren van de bezwaarprocedure bij het UWV.

Al met al had de werkgever hierdoor ongeveer € 90.000 schade geleden. Hij stelde de arbodienst aansprakelijk voor deze schade. De arbodienst betwistte haar aansprakelijkheid. Daarna volgde een juridische procedure.

De rechtbank en het gerechtshof stelden de werkgever in het gelijk en veroordeelden de arbodienst om de schade te vergoeden. De arbodienst verweerde zich door zich te beroepen op haar algemene voorwaarden. Daarin werd haar aansprakelijkheid beperkt. De rechtbank en het hof verwierpen dat verweer. Juist omdat de werkgever de arbodienst had ingehuurd om als deskundige een regierol te vervullen bij de verzuimbegeleiding, kon zij zich niet beroepen op haar algemene voorwaarden om daardoor haar aansprakelijkheid te beperken.

Wat te doen als u niet een goed gevoel heeft bij de begeleiding van uw werknemer door de arbodienst?

De volgende tips kunnen helpen wanneer u geen goed gevoel heeft bij de begeleiding door de arbodienst van uw zieke werknemer:
  • Vertrouw niet op de arbodienst alleen: lees u ook zelf een klein beetje in de materie in, zodat u zelf zicht krijgt op wat de arbodienst zou moeten doen;
  • Vraag dóór als uw arbodienst een advies geeft dat vragen oproept en leg uw vragen en de antwoorden daarop ook schriftelijk vast;
  • Schakel desgewenst een andere arbodienst of deskundige in voor een second opinion;
  • Gaat het mis en legt het UWV een loonsanctie op, maak dan tijdig bezwaar;
  • Laat een andere arbodienst direct reparatiemaatregelen treffen;

Stel de arbodienst die verantwoordelijk was voor de re-integratie aansprakelijk; en
Laat u niet te makkelijk afschepen en win ook juridisch advies in.

Contact

Indien u een geschil heeft met uw arbodienst, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen voor een eerste advies.
Peter Pijpelink
Partner Advocaten
Voor vragen kunt u mij vrijblijvend bellen: 0115 63 12 56 of e-mailen.


CONTACT

Adres
Axelsestaat 11, Terneuzen

Postadres
Postbus 1162
4530 GD Terneuzen
T 0031(0)115 63 12 56
F 0031(0)115 63 12 66

E info@partneradvocaten.nl
W partneradvocaten.nl

Klachten- en geschillenregeling
Algemene voorwaarden
Lid Vereniging Familierecht Advocaten
Scheidingsmediators (VFAS)

verenigingkopie